Dziwne wybory ławników

Dnia 4 października 2023 roku podczas Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy odbyły się wybory ławników do sądów do Sądu Okręgowego w Białymstoku i do Sądu Rejonowego w Białymstoku na kadencję 2024-2027. Na ławników mieszkańcy gminy Choroszcz zgłosili 8 osób. Do żadnej z nich nie było formalnych przeciwwskazań. Radni w głosowaniu tajnym powołali tylko 7 osób. 9. z 12. radnych obecnych na sesji zagłosowała przeciw kandydaturze dotychczasowego ławnika Wojciecha Jastrzębskiego.

Proces wyboru ławników jest 3 etapowy. Na początku organizacje społeczne lub obywatele zgłaszają swoich kandydatów. Następnie kandydatury te są oceniane przez komisję, która stwierdza czy są przeciwwskazania. Kandydaci, u których nie ma żadnych przeciwwskazań do pełnienia funkcji są przedstawiani Radzie Miejskiej, która w wyborach tajnych głosuje za lub przeciw powołaniu ławników.

Dziwne wybory

Wybory ławników odbywają się co 4 lata. Jeżeli kandydaci spełniają wymogi zawarte w przepisach zazwyczaj są one formalnością (chyba, że jest więcej osób chętnych niż miejsc). W tym roku zapotrzebowanie zgłoszone przez sądy wynosiło  10 osób. Zgłoszonych zostało tylko 8, co oznacza że każda ze zgłoszonych osób mogła wspierać sądy w ich pracy. Radni jednak nie skorzystali z możliwości, by jak najwięcej osób z Gminy Choroszcz pełniło funkcję ławnika. Mimo pozytywnej oceny komisji weryfikującej kandydatów zagłosowano za odrzuceniem kandydatury dotychczasowego bardzo doświadczonego ławnika Wojciecha Jastrzębskiego, który pełnił tą funkcję w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Białymstoku w kadencjach 2016-2019 i 2020-2023. Ta sama Rada Miejska w 2019 roku niemal jednogłośnie wybrała go (12 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). Po 4 latach jednak ocena większości Radnych się zmieniła.

Mamy nadzieję, że zmiana oceny oraz wybór ten nie był wykonany pod jakimiś naciskami oraz nie jest związany z działalnością Wojciecha Jastrzębskiego, który na co dzień pełni funkcję Redaktora Naczelnego Horyzontów Choroszczy oraz jest choroszczańskim animatorem sportu, prezesem jednego z klubów. Jak było wiedzą to Radni, którzy w tajnym głosowaniu oddali przeciw jego kandydaturze, a tym samym ograniczając liczbę reprezentantów mieszkańców gminy Choroszcz wśród ławników sądowych.

Fragmenty Sesji Rady Miejskiej z 24 września 2019 oraz 4 października 2023. Źródło esesja.tv

Wybór Radnych Rady Miejskiej w Choroszczy w głosowaniu tajnym dnia 4 października 2023:

Na ławnika do Sądu Okręgowego w Białymstoku do orzekania w sprawach cywilnych na kadencję 2024 – 2027. wybór Wiórkowskiej Iwony – za 11, przeciw 1.

Na ławnika do Sądu Okręgowego w Białymstoku do orzekania w sprawach karnych na kadencję 2024 – 2027 wybór Harrari Urszuli 12, przeciw 0.

Na ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję 2024 – 2027 wybór

1) Aponowicz Jarosława; za 12, przeciw 0.
2) Bobrowskiej Magdaleny; za 12, przeciw 0.
3) Jastrzębskiego Wojciecha; za 3, przeciw 9.
4) Lipińskiej Heleny; za 12, przeciw 0.
5) Radłowskiego Adama; za 10, przeciw 2.
6) Tomickiej Doroty; za 12, przeciw 0.

W sesji wzięło udział 12 Radnych:

Jacek Dąbrowski
Piotr Waczyński
Adam Kamieński
Marcin Popławski
Jan Czarniecki
Grzegorz Popko
Ireneusz Jabłoński
Beata Marlena Jeżerys
Sylwia Barbara Wiśniewska
Piotr Paweł Dojlida
Anna Barbara Aponowicz
Marian Kosakowski

Dodaj komentarz