Czy Radni wyrażą aprobatę dla działań Burmistrza Wardzińskiego? Wotum zaufania już na najbliższej Sesji Rady Miejskiej

Dnia 7 czerwca (środa) 2023 roku w w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy odbędzie się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Początek obrad o godzinie 12:00. Na sesji odbędą się głosowania nad udzieleniem votum zaufania oraz udzielenia absolutorium dla Burmistrza Choroszczy.

Podczas tej Sesji Radni będą głosować nad udzieleniem votum zaufania tzn. wyrażeniem przez Radnych aprobaty dla bieżącej działalności Burmistrza. Głosowanie poprzedzone zostanie rozpatrzeniem Raportu o stanie Gminy Choroszcz za rok 2022 (możecie je przeczytać tutaj) oraz debatą na jego temat.

Kolejnym ważnym głosowaniem będzie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Choroszczy. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w określonym przedziale czasowym (w tym przypadku rok 2022). Głosowanie zostanie poprzedzone przedstawieniem sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok, przedstawieniem sprawozdania finansowego za 2022 rok, przedstawieniem informacji o stanie mienia Gminy, przedstawieniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz przedstawieniem stanowiska Komisji Rewizyjnej.

Podczas sesji Radni wysłuchają sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz na rok 2022, informacji z realizacji przez kluby sportowe zadań zakresu współzawodnictwa sportowego w 2022 roku.

Ponadto będą głosować nad Uchwałą dotyczącą Budżetu Obywatelskiego (zapraszamy do konsultacji – informacja tutaj) oraz zapoznają się ze sprawozdaniem z realizacji zadań wynikających z Programu Współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.

Projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (tutaj). 

Sesja Rady Miejskiej będzie poprzedzona Posiedzeniem Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych, która odbędzie się 5 czerwca 2023 o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej urzędu Miejskiego w Choroszczy. Szczegółowy program znajduje się tutaj.

Sesja Rady Miejskiej będzie transmitowana przez intranet za pośrednictwem portalu Esesja. Można na nim znaleźć nagrania z dotychczasowych Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy. Nagrania znajdują się tutaj.

Przypominamy, że każdy obywatel ma prawo do udział w Sesji oraz Komisji, zgłaszania wniosków oraz zadawania pytań do władz miasta i gminy. Zachęcamy do korzystania z tego prawa oraz do kontaktu przed sesją z radnymi ze swoich okręgów, którzy reprezentują mieszkańców i mają zadanie działać w ich interesie.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Choroszcz za rok 2022, w tym:

1) debata

2) udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi.

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2022, w tym:

1) zapoznanie się z:

a) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok,

b) sprawozdaniem finansowym za 2022 rok,

c) informacją o stanie mienia Gminy,

d) opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,

e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

2) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2022,

3) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy za rok 2022.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2028.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Choroszcz konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Rogowo, Majątek Rogowo, Rogówek, Ruszczany, Zaczerlany, Kościuki i m. Choroszcz
 5.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie Łyski – II etap.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+ „.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku i Sądu Rejonowego w Białymstoku.
 9. Przedstawienie informacji z realizacji przez kluby sportowe zadań zakresu współzawodnictwa sportowego w 2022 roku.
 10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu Współpracy  Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.
 11. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie gminy Choroszcz za rok 2022.
 12. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad Sesji.

źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Dodaj komentarz