CUW w Choroszczy puszukuje pracownika

Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy (dawniej Zespół Obsługi Szkół) ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze: samodzielnego referenta do spraw kadr w wymiarze pełnego etatu. 

I. Wymagania na stanowisko samodzielnego referenta do spraw kadr

a) wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kandydat powinien posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • posiadanie wykształcenia co najmniej średniego i czteroletniego stażu pracy w administracji lub księgowości lub wyższego i rocznego stażu pracy w administracji lub księgowości,
 • umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office),
 • praktyczna znajomość przepisów ustawy Kodeks pracy, Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych aktów związanych z prawem pracy,
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie rezultatów, odporność na stres, rzetelność i terminowość.

 b) wymagania dodatkowe:
– mile widziane doświadczenie w jednostce oświatowej,
– umiejętność pracy pod presją czasu,
– otwartość na zmiany i rozwój,
– znajomość przepisów administracyjnych i ubezpieczeń społecznych,
– umiejętność pracy w zespole.

 II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku samodzielnego referenta do spraw kadr

Do podstawowego zakresu zadań wykonywanych należy m.in.:

 • kompleksowa obsługa wybranych jednostek obsługiwanych przez CUW w Choroszczy, m.in.: prowadzenie akt osobowych pracowników, przygotowywanie od strony formalno-prawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązywania umów o pracę, przeniesień i innych spraw wynikających ze stosunku pracy, prowadzenie ewidencji, weryfikacji i rozliczania czasu pracy pracowników, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich (PUE ZUS), prowadzenie ewidencji badań lekarskich pracowników, obowiązkowych szkoleń BHP, monitorowanie ich aktualności;
 • sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów (m.in. Systemu Informacji Oświatowej);
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych (o dzieło, zlecenia);
 • obsługa stypendiów szkolnych i naukowych;
 • prowadzenie i rozliczanie spraw związanych z dowozem i zwrotem kosztów za dowóz dzieci do szkół.

 III. Informacja o warunkach pracy  na danym stanowisku

 1. Praca wykonywana w budynku Centrum Wspólnych w Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza 29. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Na stanowisku pracy zachowane są warunki ergonomii. Budynek nie jest wyposażony w windę. Budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.
 2. Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę (pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy).
 3. Wymiar zatrudnienia: pełny etat.
 4. Zatrudnienie : od 1 stycznia 2024 r.
 5. Wynagrodzenie: zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy.

 IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu wrześniu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 V. Wymagane dokumenty

a) dokumenty niezbędne:

 • podpisany list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru.

b) dokumenty dodatkowe:

1) kopie dokumentów potwierdzających spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie wykształcenia (ukończonych kursów i szkoleń),

 • kwestionariusz osobowy,
 • posiadane referencje,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 Przedłożone kopie dokumentów należy uwierzytelnić własnoręcznym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz datą.

 VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko samodzielnego referenta do spraw kadr w Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy” – w terminie do dnia 17.11.2023 r.:

– osobiście w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy, ul. H. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz w godzinach 07.30-15.00 (pokój kadr), bądź pocztą na ww. adres.

Aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Za termin złożenia (również za pośrednictwem operatora pocztowego) uznaje się datę faktycznego wpływu kompletu dokumentów aplikacyjnych do CUW w Choroszczy.

VII. Inne informacje

 1. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie CUW w Choroszczy, ul. H. Sienkiewicza 29. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (telefoniczne lub mailowo). Przewidziane metody i techniki naboru: przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena ofert
 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 85 719 31 78.

Pełna treść ogłoszenia TUTAJ

Źródło: Urząd Miejski w Choroszczy

Dodaj komentarz