Budżet Obywatelski Choroszczy – rusza nabór – zróbmy to razem!

Urząd Miejski w Choroszczy ogłosił nabór projektów w Budżecie Obywatelskim na 2023. Radni Rady Miejskiej w Choroszczy na ten cel przeznaczyli 200 tysięcy złotych. Projekty w przedziale kosztowym od 25 do 100 tysięcy złotych mieszkańcy miasta Choroszcz mogą składać od 1 lipca do 1 sierpnia. By złożyć projekt należy zdobyć poparcie 5 osób. Szczegółu składania projektów podamy poniżej. Mieszkańcy będą mogli oddawać głosy na zgłoszone projekty od 1 do 16 września.

Budżet Obywatelski 2023 – zróbmy to razem

Osoby z naszej redakcji mają doświadczenie w składaniu projektów do Budżetu Obywatelskiego. Trzy propozycje inwestycji, które złożyły uzyskało Państwa poparcie i zostało przeznaczone do realizacji. Jeżeli macie pomysły na to, co przydałoby się mieszkańcom Choroszczy to zapraszamy Was do współpracy.
Pomożemy Wam przygotować projekt oraz poinformujemy o nim mieszkańców.  Budżet Obywatelski to dobra okazja by mieszkańcy mogli sami zdecydować o tym,  czego chcą. Możecie się z nami skontaktować przez profil Facebook lub za pomocą maila redakcja@horyzontychoroszczy.pl.

Budżet Obywatelski to wydzielona z budżetu gminy część środków, o przeznaczeniu której decydują mieszkańcy. Mogą oni zgłaszać swoje pomysły. Spośród zgłoszonych projektów wybierane są te, które mają największą liczbę zwolenników. W ramach Budżetu Obywatelskiego w Choroszczy remontowano pomieszczenia w Centrum Kultury, doposażano strażaków, rewitalizowano teren przy kominowym bajorze, rozbudowywano Stadion Miejski czy sadzono drzewa.

W lipcu na naszej stronie pojawią się artykuły o Budżecie Obywatelskim, oraz o tym jak on działają w innych miastach.

JAK ZGŁOSIĆ PROJEKT?

„Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2023 rok ma prawo zgłosić osoba stale zamieszkała w mieście Choroszcz; uprawniony mieszkaniec może zgłosić jeden projekt inwestycyjny.

Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 5 mieszkańców Choroszczy.

Każdy mieszkaniec Choroszczy może poprzeć dowolną liczbę zgłoszonych projektów.

Projekty inwestycyjne do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2023 rok należy zgłaszać w terminie od 1 lipca do 1 sierpnia 2022 r., przy użyciu formularza:

– dostępnego poniżej – jako osobny plik dołączony poniżej artykułu;

– lub dostępnego w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2.

Zgłoszenia projektu inwestycyjnego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2023 rok można dokonać poprzez:

– złożenie wypełnionego formularza w wersji papierowej – w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy

– lub w postaci skanu z oryginału – przesłanego na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl.

Harmonogram dalszych prac nad Budżetem Obywatelskim Miasta Choroszcz na 2023 rok

do 8 sierpnia 2022 r. – zostanie przeprowadzona analiza formalna i merytoryczna zgłoszonych projektów; na tym etapie wnioskodawca może składać wyjaśnienia i doprecyzować wniosek;

– do 26 sierpnia 2022 r. Burmistrz Choroszczy ogłosi listę projektów inwestycyjnych poddanych pod konsultacje z mieszkańcami miasta Choroszcz oraz, wraz z uzasadnieniem, listę projektów niespełniających wymogów formalnych i merytorycznych. WAŻNE: w przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji merytorycznej, wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania od wyników weryfikacji;

– od 1 do 16 września 2022 r. – odbędzie się głosowanie powszechne wśród mieszkańców (konsultacje społeczne), dotyczące projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego;

– do 26 września 2022 r. – nastąpi ogłoszenie wyników głosowania.

W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2023 rok będą realizowane projekty inwestycyjne, które uzyskały największą liczbę głosów – aż do wyczerpania puli środków.

Jeżeli dwa lub więcej projektów uzyskają tę samą liczbę głosów, o ich kolejności na listach zadecyduje publiczne losowanie. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej projektów pozostaje ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wyklucza, realizowany będzie wyłącznie ten projekt, który uzyska największe poparcie.”

Źródło instrukcji składania: Urząd Miejski w Choroszczy

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU (pobierz) 
REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (pobierz)

Dodaj komentarz