Budowa bloków w Porosłach – w Urzędzie czekają na uwagi

 

Jest już zgromadzony materiał dowodowy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z parkingami naziemnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na dz. nr geod. 141/34, 141/39, 141/40, 141/41 oraz części działek: 141/35, 141/36, 141/37, 141/38, 141/42, 141/43, 141/44, 141/52 obręb Porosły, gm. Choroszcz. Działki, o których mowa znajdują się przy ulicy Wierzbowej w Porosłach.

Wszyscy, którzy chcą wnieść uwagi mogą to zrobić przez 7 dni od publikacji tj. od 10 maja 2022 roku. Ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Choroszczy, pokój nr 16 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Na przedmiotowe postanowienie służy zażalenie, którego można dokonać za pośrednictwem Burmistrza Choroszczy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia stron postępowania.

Więcej informacji w Obwieszczeniu Burmistrza Choroszczy KLS-III.6220.1.2022 z dnia 10 maja 2022 roku. Dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy (link tutaj).

fot. zdjęcie poglądowe pixabay.pl

Dodaj komentarz