XXXVIII Sesja Rady Miejskiej 29 września 2022

Dnia 29 września (czwartek) 2022 roku w budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej. Początek obrad o godzinie 11:00. Na sesji radni zdecydują między innymi o podwyżce podatków od nieruchomości i gruntów.

Ponadto podczas tej sesji Radni dokonają zmian w budżecie gminy na rok 2022. Wśród nich są między innymi zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 47 400,00 zł z przeinaczeniem na wypłaty diet radnym i sołtysom. Zwiększeniu ulegają też wydatki na zakup energii. Zmniejsza się o ponad 100 tysięcy plan na zakup usług i materiałów obcych. Dodatkowy ponad milion złotych przeznaczony zostanie na roboty dodatkowe związane z rozbudową Szkoły Podstawowej w Choroszczy. Szczegółowy opis zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do projektu Uchwały Budżetowej.

Ponadto Radni pochylą się nad uchwałą dotyczącą zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choroszcz. Zmiany mają dotyczyć między innymi miejscowości w obrębach Barszczewo, Dzikie, Krupniki, Kruszewo, Mińce, Porosły, Żółtki i m. Choroszcz. W samej Choroszczy zmianie ulegnie między innymi przeznaczenie działki przy szpitalu między Stajnią a Orlikiem. Radni też uchwalą sposób przyznawania środków na działania sportowe oraz stypendiów sportowych. Zmianie ma ulec też Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (tutaj). 

Sesja Rady Miejskiej będzie poprzedzona Posiedzeniem Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych, która odbędzie się 27 września 2022 o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu miejskiego. Szczegółowy program znajduje się tutaj.

Sesja Rady Miejskiej będzie transmitowana przez intranet za pośrednictwem portalu Esesja. Można na nim znaleźć nagrania z dotychczasowych Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy. Nagrania znajdują się tutaj.

Przypominamy, że każdy obywatel ma prawo do udział w Sesji oraz Komisji, zgłaszania wniosków oraz zadawania pytań do władz miasta i gminy. Zachęcamy do korzystania z tego prawa oraz do kontaktu przed sesją z radnymi ze swoich okręgów, którzy reprezentują mieszkańców i mają zadanie działać w ich interesie.

Program XXXVIII Sesji Rady Miejskiej

Otwarcie obrad.

 1. Otwarcie obrad.

 1. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022.

 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2022-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały określenia stawek podatku od środków transportowych.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Choroszcz na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Choroszcz na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Choroszcz na zadania służące ochronie powietrza.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Choroszcz dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze gminy Choroszcz.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Zaczerlany, Zaczerlany Kolonia, Kościuki, Gajowniki i m. Choroszcz.

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Barszczewo, Dzikie, Krupniki, Kruszewo, Mińce, Porosły, Żółtki i m. Choroszcz.

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie m. Choroszcz.

 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w zakresie umożliwienia lokalizacji urządzeń odnawialnych źródeł energii.

 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy.

 17. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

 18. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

 19. Wolne wnioski.

 20. Zakończenie obrad Sesji.

Dodaj komentarz