Urząd Miejski szuka pracowników

Urząd Miejski szuka pracowników do Wydziału Finansowego oraz do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Środowiskowej. Na chętnych czeka praca w wymiarze całego etatu. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego  w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2,) do 25 kwietnia 2024 roku do godziny 12:00. Z odpowiednim dopiskiem: „Dotyczy naboru z dnia 15.04.2024 na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym” lub „„Dotyczy naboru z dnia 15.04.2024 r. na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Środowiska”

Poniżej przedstawiamy wymagania dot. stanowisk, których dotyczy nabór:

PODINSPEKTOR w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Środowiska (pełen etat)

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • legitymowanie się wykształceniem wyższym magisterskim lub inżynierskim
  lub licencjackim o specjalności ochrona środowiska lub specjalności pokrewne

Wymagania dodatkowe:

 • co najmniej 12-miesięczny staż pracy w administracji publicznej w zakresie spraw dotyczących gospodarki odpadami,
 • odbyta służba przygotowawcza przygotowująca teoretycznie i praktycznie do należytego wykonywania obowiązków służbowych oraz uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą   

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem systemem gospodarki odpadami
  w Gminie Choroszcz

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie, uprawnienia,
 • kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń,
 • oświadczenie kandydata o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

PODINSPEKTOR w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Choroszczy

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 • posiadanie wykształcenia licencjackiego lub magisterskiego o specjalności rachunkowość, finanse, ekonomia,

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe związane ze specyfiką danego stanowiska,

 • znajomość przepisów ordynacji podatkowej; ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; ustawy o podatku rolnym; ustawy o podatku leśnym; ustawy o finansach publicznych; ustawy o samorządzie gminnym,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Rzetelnego i terminowego księgowania wpłat dla każdego rodzaju należności i dla każdego podatnika na kontach księgowych w następujących wsiach: Dzikie, Ruszczany, Żółtki, Porosły, Kolonia Porosły, Mińce, Rogówek, Łyski, Kolonia Rogowo, Złotoria, Kolonia Złotoria, Klepacze oraz m. Choroszcz.

 • Uzgadniania wymiaru w/w należności z rejestrem przypisów i odpisów.

 • Prowadzenia dziennika zbiorczego podatku od nieruchomości od osób prawnych
  i księgowania wpływów w/w należności.

 • Kwartalnego zamykania kont podatników i uzgadnianie z dziennikiem obrotów.

 • Prowadzenia egzekucji należności podatkowych poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.

 • Sporządzania sprawozdań statystycznych.

 • Kontroli terminowości wpłat należności podatkowych od podatników i inkasentów.

 • Miesięcznego uzgadniania dziennika obrotów z poszczególnych rodzajów należności
  z księgowością analityczną.

 • Wydawania zaświadczeń o stanie zaległości podatkowych.

 • Prowadzenia całości spraw związanych z opłatą skarbową.

 • Prowadzenia kontroli w zakresie prowadzonych spraw – łącznie z kontrolą terenową.

 • Kontroli formalno-rachunkowa dokumentów.

 • Przygotowywania dokumentów do archiwum

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys (CV),

 • kopie świadectw pracy,

 • kopie dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie, uprawnienia,

 • kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń,

 • oświadczenie kandydata o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dodatkowo przy ubieganiu się o te stanowiska należy dołączyć oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, który znajduje się w ogłoszeniu o pracę.

Ogłoszenie o naborach znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w Choroszczy:

PODINSPEKTOR w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Choroszczy

PODINSPEKTOR w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Środowiska (pełen etat)

źródło: Biuletyn Informacji Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Dodaj komentarz